2014

aktu­ál­ně pro­bí­há dlou­ho­do­bá výsta­va obra­zů v gale­rii His­to­ric Pra­ha, Vác­lav­ské náměs­tí 28, Pra­ha 1

2013

Obra­zy
Vel­ká gale­rie Cho­dov­ské tvr­ze, Pra­ha
ano­ta­ce k výsta­vě na strán­kách Cho­dov­ské tvr­ze
foto­gra­fie z výsta­vy na strán­kách SUPŠ

O bar­vě a tva­ru
Gale­rie ABF, Vác­lav­ské náměs­tí, Pra­ha
infor­ma­ce o výsta­vě na nekultura.cz

2012

dal­ší výsta­va