Kresby

Gale­rie kre­seb: Níže jsou zob­ra­ze­ny náhle­dy (výře­zy) jed­not­li­vých kre­seb. Pro zob­ra­ze­ní ve vět­ší veli­kos­ti klik­ně­te na náhled. Násled­ně může­te pou­žít šip­ky na klá­ves­ni­ci („←“ a „→“) nebo šip­ky vpra­vo dole na obra­zov­ce pro posun mezi jed­not­li­vý­mi kresba­mi. Klá­ve­sou Esc (nebo klik­nu­tím na kří­žek vle­vo dole) zob­ra­ze­ní v plné veli­kos­ti uza­vře­te.