ak. mal. Dobroslav Halata

malir-dobroslav-halata

Naro­zen 1. 12. 1943 v Mety­lo­vi­cích. V letech 1968–1974 stu­do­val na Vyso­ké ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Pra­ze u pro­fe­so­ra Zdeň­ka Skle­ná­ře a pro­fe­so­ra Vác­la­va Men­čí­ka. Pra­cu­je v oblas­ti mal­by, kres­by, restau­ro­vá­ní a tvor­by do archi­tek­tu­ry.

Výsta­vy od roku 1973 – Pra­ha, Bra­ti­sla­va, Plzeň, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Klad­no, Písek, Tábor, Tep­li­ce.

Zahra­nič­ní výsta­vy od roku 1984 – Kodaň, Wie­sba­den, Norim­berk, San Fran­cis­co, Paříž

V roce 1996 obdr­žel cenu Masa­ry­ko­vy aka­de­mie za umě­lec­kou tvůr­čí čin­nost.

Od roku 2001 se kaž­do­roč­ně účast­ní bene­fič­ní akce „Mini­sa­lón fil­mo­vých kla­pek“, pořá­da­né v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu fil­mů pro děti a mlá­dež ve Zlí­ně.

Svý­mi díly je zastou­pe­ný v sou­kro­mých a veřej­ných sbír­kách doma i v zahra­ni­čí.

Peda­go­gic­ká čin­nost:

  • 1987 – 1993
    odbor­ný asi­s­tent na Vyso­ké ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Pra­ze,
  • 1999 – dosud
    odbor­ný peda­gog na Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le a Vyš­ší odbor­né ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Pra­ze.

Rea­li­za­ce v archi­tek­tu­ře:

  • Monu­men­tál­ní objekt pro Čes­ko­slo­ven­skou vše­o­bec­nou výsta­vu v Pra­ze – Spi­rá­la zrca­dle­ní – 1991
  • For­mač­ní dům Škol­ských sester sv. Fran­tiš­ka v Pra­ze 6 – Nástěn­ná mal­ba v exte­ri­é­ru – 1999
  • Jídel­na STE a.s., Vino­hrad­ská 8, Pra­ha 2 – Nástěn­ná mal­ba v inte­ri­é­ru — 2000
  • Nádra­ží v Kra­lu­pech nad Vlta­vou – Nástěn­ná mal­ba v exte­ri­é­ru – 2001