vítej­te na strán­kách, kde se Vám před­sta­ví

ak. mal. Dobroslav Halata

autor mno­ha obra­zů, jež malu­je nej­ra­dě­ji akry­lo­vý­mi barva­mi na roz­měr­ná plát­na; tvůr­ce kari­ka­tur­ních kre­seb, kde se obje­vu­jí mís­ta a situ­a­ce jemu zná­má; deko­ra­tér řady fasád, zdo­bí­cích exte­ri­é­ry Pra­hy a oko­lí. Zabý­vá se také restau­ro­vá­ním sta­rých a poško­ze­ných obra­zů a doká­že pomo­ci s oce­ně­ním malíř­ských děl for­mou zna­lec­ké­ho posud­ku.